Aktuálny dátum a čas na serveri je 25.05.2018 14:35:45

Aktuálne odstávky vody

24.05.2018
Valča od č. domu 337 po koniec ulice od 13:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Pozvánka na Valné zhromaždenie 30.5.2018POZVÁNKA

 

NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 


Predstavenstvo spoločnosti

 

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L (ďalej aj „Spoločnosť“)

 

zvoláva

 

v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a platných Stanov spoločnosti

 

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa bude konať

 

dňa 30. mája 2018 /v stredu/ o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin s programom :

 

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Schválenie Správy dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2017
4. Schválenie Individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, schválenie Výročnej správy za rok 2017 a schválenie návrhu na použitie hospodárskeho výsledku za rok 2017
5. Informácia o Obchodnom pláne spoločnosti na rok 2018
6. Schválenie maximálnej ceny vodného a stočného
7. Schválenie návrhu Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
8. Návrh – Odpredaj rekreačného zariadenia na Martinských holiach
9. Informatívna správa k neuskutočneniu prevodu majetku Nadácii Turčianskej vodárenskej spoločnosti a Informatívna správa k vypovedaniu zmluvy na zabezpečenie a zneškodnenie kalov
10. Návrh – Zmena Stanov Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a. s. – Dodatok č.9
11. Záver

 

Podľa ustanovenia § 156a Obchodného zákonníka Spoločnosť ustanovuje 25. máj 2018 za rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení.

 

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 30. mája 2018 v čase od 8,30 hod do 9,45 hod.

 

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne  alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení Spoločnosti  musí obsahovať obchodné meno /názov/, sídlo a IČO právnickej osoby,  alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej  osoby tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca,  počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú  k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Ak je akcionárom obec, resp. mesto, musí sa starosta obce, resp. primátor mesta, preukázať platným dokladom totožnosti a originálom resp. overenou kópiou osvedčenia o zvolení za starostu obce resp. primátora mesta. 
Splnomocnenec sa okrem toho preukáže platným dokladom totožnosti. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho  splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady  Spoločnosti.

 

Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2017, Schválenie Individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a schválenie návrhu na použitie hospodárskeho výsledku za rok 2017, Informácia o Obchodnom pláne Spoločnosti na rok 2018, Schválenie maximálnej ceny vodného a stočného, ktorých schválenie je na programe valného zhromaždenia tvorí prílohu tejto pozvánky.

 

K 10. bodu programu: Podstata navrhovaných zmien Stanov spoločnosti spočíva v zmene  hlasovacích pomerov pri rozhodovaní valného zhromaždenia, v úprave kompetencií dozornej rady, vo formálnych úpravách zamedzujúcich duplicite s odvolávkami na konkrétne články.

 

Ostatné materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v Kancelárii predstavenstva Spoločnosti v sídle Spoločnosti, v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod do 13,00 hod od dátumu vyhotovenia tejto pozvánky až do 25. mája 2018, taktiež materiály budú dostupné na portáli spoločnosti.

 

Akcionár je v zmysle § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti, alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia  a uplatňovať na ňom návrhy. Ak si akcionár uplatní právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou.

 


V Martine, dňa 23. apríla 2018

 

 

MVDr. Rastislav Zábronský - predseda predstavenstva - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

návrat ...