Aktuálny dátum a čas na serveri je 10.04.2020 11:07:15

Aktuálne odstávky vody

Aktuálne informácie


Informácia pre obyvateľov obce Valča o pilotnom projekte zavedenia inteligentných vodomerov (smart meradiel)Vážený odberateľ vody zverejného vodovodu,

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin ako dodávateľ pitnej vody a prevádzkovateľ verejného vodovodu má najvyšší záujem na efektívnom využívaní prírodných zdrojov vody ako i zlepšení zákazníckeho servisu a s tým súvisiacou zvýšenou spoľahlivosťou distribučnej siete vody.

 

Z uvedeného dôvodu sa naša spoločnosť rozhodla v obci Valča implementovať systém FlexNet: ide o projekt s novým riešením merania množstva odobratej vody, ktorý má nahradiť klasický odpočet meradiel – vodomerov efektívnejším odčítavaním prostredníctvom tzv. „smart meradiel“.

 

Na miesto súčasných klasických vodomerov do vodomernej šachty sa inštalujú smart meradlá iPERL, čo sú moderné, digitálne indukčné prietokové vodomery a SmartPointy, ktoré sa montujú taktiež do vodomerných šácht do blízkosti poklopu, a čo sú vlastne vysielače vysielajúce signál z meradla iPERL do komunikačnej siete pre spoľahlivý a bezpečný prenos dát na dispečing prevádzkovateľa verejného vodovodu. Zariadenie iPERL a SmartPoint tvoria súčasť smart meradla (obr. 1).

 

Tieto moderné meradlá umožnia prevádzkovateľovi vodovodnej siete zabezpečiť jej presné monitorovanie a včasné odhalenie priesakov, porúch, strát, prípadne iných udalostí a to aj na strane odberateľa vody, kedy sú úniky vody na strane zákazníka vďaka tomuto zariadeniu detekované v časovom intervale 15 min.. Smart technológia ponúkne odberateľovi v budúcnosti ďalšie služby, napr.: včas hlásiť poruchu na vodovodnej prípojke a ušetriť tak odberateľovi vody nemalé finančné prostriedky, poskytovať mu aktuálny prehľad o spotrebe vody, a i.

 

 

Vážený odberateľ,

 

v súvislosti s inštaláciou smart meradiel do vodomerných šácht, ktoré sú vzhľadom na použitý vysoký stupeň technológie citlivými zariadeniami, dovoľujeme si Vám pripomenúť Vaše povinnosti vyplývajúce sustanovení zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení (§26) resp. technickej normy pre vodomerné šachty, a ktoré Vás žiadame dodržiavať. Ide o nasledovné povinnosti:

 

· odberateľ vody musí dbať, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo inému neoprávnenému zásahu na meradle, (nemanipulovať s vodomerom ani SmartPointom, SmartPoint mechanicky nezaťažovať a nestúpať naň, neopierať o SmartPoint žiadne predmety – napr. rebrík, vodomernú šachtu neprekrývať elektromagneticky nepriepustným materiálom),

 

· vodomerná šachta musí byť vodotesná, nesmie dôjsť k zaplaveniu meradla,

 

· únosnosť v stropnej doske šachty musí zodpovedať triede zaťaženia v mieste šachty, poklop šachty musí byť uzamykateľný, nepriepustný a vybavený tepelnou izoláciou.

 

Prikladáme obrázky „smart meradiel“.

 

Za efektívne využívanie zdrojov vody

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin

návrat ...