Aktuálny dátum a čas na serveri je 19.10.2019 17:33:30

Aktuálne odstávky vody

22.10.2019
Vrútky - časť ulíc Horná, 1. Čsl. brigády a Nábrežná, ul. Fr. Partizánov, Horná Kružná, Langov dvor, Matušovičovský rad, Nová, Čachovský rad, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metoda, K. Kalocsaya, Švermová, Železničná, , Dielenská Kružná, Ľubochnianska, Komorová, Kmeťová a celé Dolné Vrútky od 08:00 do 15:00
18.10.2019
Krpeľany, Stará dedina od č. domu 87 po č. domu 57, od 10:30 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Zmena tlačív – žiadostí o pripojenie na VV a VK – oznámenieOznamujeme zákazníkom, že pripravujeme zmenu tlačív – žiadostí o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, nové žiadosti budú k dispozícii od 10. marca 2019. Do tejto doby sa nebudú preberať žiadosti o zriadenie vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky – staré tlačivá. Uvedené nebude mať vplyv na realizáciu pripojení. Záujemcovia o pripojenie si môžu zatiaľ pripravovať ostatné požadované dokumenty, ktoré sú prílohou k žiadosti :

 

  1. Technická (projektová) dokumentácia vodovodnej prípojky resp. kanalizačnej prípojky + súhlasné stanovisko TURVOD, a.s.
  2. Aktuálny výpis z listu  vlastníctva nehnuteľnosti  alebo iný doklad preukazujúci vlastníctvo pripojovanej nehnuteľnosti
  3. Právoplatné stavebné povolenie novostavby rodinného domu vrátane vodovodnej  prípojky resp. kanalizačnej prípojky ,  v prípade jestvujúceho objektu  súhlas stavebného úradu so zriadením vodovodnej prípojky resp. kanalizačnej prípojky (s vyznačením právoplatnosti)
  4. Dohoda o zriadení  časti vodovodnej prípojky resp. kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku (overené podpisy) + list vlastníctva dotknutých pozemkov
  5. Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej  prípojky resp. kanalizačnej prípojky (overená kompetentnou inštitúciou)
  6. Rozkopávkové povolenie (povolenie na zvláštne užívanie komunikácie)
  7. Kópia výpisu z obchodného registra , zriaďovacej listiny alebo živnostenského listu  (kópia bude overená podľa predloženého  originálu nie staršieho   ako 3 mesiace )
  8. Zmluva o určení platcu faktúr za vodné resp. stočné

 

            Za pochopenie ďakujeme.

návrat ...