Aktuálny dátum a čas na serveri je 16.12.2019 06:50:53

Aktuálne odstávky vody

11.12.2019
Sučany - ul Jilemnického (od ul. Hlavná po ul. Pionierska) od 9:30 do odstánenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Zmena tlačív – žiadostí o pripojenie na VV a VK – oznámenieOznamujeme zákazníkom, že pripravujeme zmenu tlačív – žiadostí o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, nové žiadosti budú k dispozícii od 10. marca 2019. Do tejto doby sa nebudú preberať žiadosti o zriadenie vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky – staré tlačivá. Uvedené nebude mať vplyv na realizáciu pripojení. Záujemcovia o pripojenie si môžu zatiaľ pripravovať ostatné požadované dokumenty, ktoré sú prílohou k žiadosti :

 

  1. Technická (projektová) dokumentácia vodovodnej prípojky resp. kanalizačnej prípojky + súhlasné stanovisko TURVOD, a.s.
  2. Aktuálny výpis z listu  vlastníctva nehnuteľnosti  alebo iný doklad preukazujúci vlastníctvo pripojovanej nehnuteľnosti
  3. Právoplatné stavebné povolenie novostavby rodinného domu vrátane vodovodnej  prípojky resp. kanalizačnej prípojky ,  v prípade jestvujúceho objektu  súhlas stavebného úradu so zriadením vodovodnej prípojky resp. kanalizačnej prípojky (s vyznačením právoplatnosti)
  4. Dohoda o zriadení  časti vodovodnej prípojky resp. kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku (overené podpisy) + list vlastníctva dotknutých pozemkov
  5. Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej  prípojky resp. kanalizačnej prípojky (overená kompetentnou inštitúciou)
  6. Rozkopávkové povolenie (povolenie na zvláštne užívanie komunikácie)
  7. Kópia výpisu z obchodného registra , zriaďovacej listiny alebo živnostenského listu  (kópia bude overená podľa predloženého  originálu nie staršieho   ako 3 mesiace )
  8. Zmluva o určení platcu faktúr za vodné resp. stočné

 

            Za pochopenie ďakujeme.

návrat ...