Aktuálny dátum a čas na serveri je 15.12.2018 21:18:41

Aktuálne odstávky vody

15.12.2018
Martin sídlisko Záturčie do odstránenia havárie na vodovode.
Objednávka vývozu


  Pre objednávku prosím vyplnte všetky povinné údaje, ktoré sú označené hrubým písmom.

  Odberné miesto číslo:
  (Váš dodatočný identifikátor pre kontrolu
  ak nepoznáte alebo nemáte číslo odberného miesta)
  Orientačný dátum odberu: (yyyy-mm-dd)
  Meno a priezvisko:
  Email:
  Telefón:
  Mesto/Obec:
  Adresa:
  Veľkosť: (m3, len v číselnom tvare)
  Kontrólny reťazec:
  Prevádzkovateľ údajov: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L (ďalej aj ako „Turvod, a.s.“), IČO: 36672084

  Účel spracovania údajov: Poskytnutie odpovede alebo kontakt súvisiaci s otázkou odoslanou elektronicky.

  Právny základ pre spracovanie údajov: Článok 6 odsek 1. písmeno f) GDPR – legitímny záujem prevádzkovateľa, ktorým je udržiavanie kontaktu so zúčastnenými osobami.

  Obdobie uchovávania údajov: Údaje budú uchovávané v čase nutnom na dokončenie cieľa, teda poskytnutie odpovede na odoslanú otázku, a potom na účely archivácie v závislosti od toho, čoho sa otázka týkala.

  Príjemcovia údajov: Subjekty, ktoré údaje spracovávajú v mene prevádzkovateľa údajov alebo osoby oprávnenej na získanie údajov.

  Požiadavka na poskytnutie údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nutné, aby bolo možné poskytnúť odpoveď.

  Práva dotknutej osoby: Právo opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania údajov; právo podať sťažnosť na orgán dozoru; právo na prístup k údajom.

  Kontakt na zodpovednú osobu ochrany osobných údajov: zodpovednaosoba@turvod.sk

  Overovanie stavu objednávky
  Odberné miesto číslo:
  (Váš dodatočný identifikátor pre kontrolu
  ak nepoznáte alebo nemáte číslo odberného miesta)
  Vaše heslo:
  Kontrólny reťazec: