Aktuálny dátum a čas na serveri je 21.01.2019 22:45:22

Aktuálne odstávky vody

21.01.2019
Martin staré Záturčie od 09:00
20.01.2019
Socovce od č. domu 30 po č. domu 74 od 22:45 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Príprava a realizácia vodovodnej
a kanalizačnej prípojky


  Príprava:

  Žiadateľ o napojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu obdrží tlačivo Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky resp. Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky, ktoré si vyžiada v zákazníckom centre závodu resp. do jeho otvorenia u pracovníčky podľa usmernenia informátorky / spojovateľky závodu. Príslušná pracovníčka závodu Vás bude informovať o jednotlivých častiach žiadosti a potrebných prílohách pre Váš konkrétny spôsob napojenia.

  Kontakt :

  Beáta Žuborová - Technik odborných činností
  beata.zuborova@turvod.sk
  043/4210110

  Nevyhnutné prílohy k žiadosti o napojenie:

  • projektová dokumentácia,resp. zjednodušená technická dokumentácia prípojky (u rodinného domu), odsúhlasená pracovníkom technického oddelenia závodu (vyjadrenie k PD vydané TURVOD a.s. Martin k projektu pre stavebné povolenie alebo k dokumentácii pre ohlásenie drobnej stavby)
  • list vlastníctva, u rodinného domu čestné prehlásenie o vlastníctve pripojovanej nehnuteľnosti
  • stavebné povolenie, resp. potvrdenie príslušného MsÚ (OÚ) o ohlásení drobnej stavby – potvrdenie je priamo v tlačive Žiadosti v odd. II.
  • rozkopávkové povolenie resp. súhlas príslušného MsÚ (OÚ) s rozkopaním verejného priestranstva, prípadne komunikácie, - súhlas v tlačive Žiadosti v odd. II.


  Žiadosť o zriadenie prípojky je zároveň podkladom pre uzavretie zmluvy o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd.

  Iné doplňujúce prílohy:
  • Dohoda o pripojení sa na existujúcu vodovodnú prípojku – vypĺňa žiadateľ, ktorý nežiada o vybudovanie vodovodnej prípojky od napojenia na verejný vodovod, ale napája sa v existujúcej vodomernej šachte iného odberateľa, napojeného na verejný vodovod. Podpisy žiadateľa a vlastníka vodomernej šachty musia byť úradne overené.
  • Prihláška na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie – vypĺňa žiadateľ, ktorý pripája svoju nehnuteľnosť na vybudovanú kanalizačnú prípojku, ktorá je súčasťou verejnej kanalizácie. (napr. v rámci stavby z fondu ISPA a pod.)
  • Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky ( resp. Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky ) – vypĺňajú žiadatelia, ktorí budujú spoločnú vodovodnú (kanalizačnú) prípojku. Podpisy žiadateľov na dohode musia byť úradne overené.
  • Súhlas so zriadením časti prípojky na cudzom pozemku – predloží žiadateľ, ak buduje vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku, ktorej časť prechádza iným ako verejným priestranstvom a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Súhlas udeľuje vlastník dotknutého pozemku. Prílohy: Dohoda o zriadení časti vod. prípojky a vodomer. šachty na cudzom pozemku resp. Dohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku


  Po vyplnení žiadosti a odovzdaní požadovaných dokladov je žiadosť zaevidovaná a po schválení príslušným pracovníkom závodu odovzdaná vedúcemu strediska vodovodov a kanalizácií.

  Realizácia:
  Vybudovanie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky si môže žiadateľ objednať u TURVOD a.s. Martin , alebo u inej odborne spôsobilej organizácie (v tomto prípade požadujeme pred zásypom prípojky prizvať pracovníka TURVOD a.s. Martin na obhliadku a na tlakovú skúšku). Vlastné napojenie na vodovodné alebo kanalizačné potrubie vykonáva výlučne TURVOD a.s. ( v zmysle Zákona 442/2004 Z.z.o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), rovnako osadenie vodomeru vo vodomernej šachte .