Aktuálny dátum a čas na serveri je 23.04.2018 13:08:39

Aktuálne odstávky vody

25.04.2018
25. 04. 2018 08:00-14:00 Martin Podháj - Stráne ul. Frimela, Šmidtkeho, R. Viesta, Slovanská, Gen. Svobodu, Hollého 77-115, Hrdinov SNP 2-106
19.04.2018
Rakša od 08:00
Realizované projekty


  V rámci  výzvy  MŽP  SR, OPKZP-PO1-SC121/122-2015 operačný program 310000 OP Kvalita životného prostredia , prioritná os 310010 - 1- Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry predložená na MŽP SR a následne schválená žiadosť na projekt :

    

  Názov projektu : Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

   

  Kód projektu v ITMS2014+ : 24101110130

   

  Celkové oprávnené výdavky                      4 095 203,15 €

  Nenávratný finančný príspevok  z KF        3 685 682,83 €

   

   

  Konkrétny cieľ:

  310010020 - 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
  - 022 - Čistenie odpadových vôd
  310010030 - 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
  - 020 - Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu)

    

      Cieľom  projektu je  dobudovanie vodovodnej siete a kanalizácie  v aglomerácii Žabokreky - v obciach  Turčiansky Peter a Košťany nad Turcom. Odvedením odpadových vôd z danej lokality na ČOV Vrútky a  ich vyhovujúcim čistením  v súlade s predpismi SR a v súlade so záväzkami SR voči EÚ sa zníži záťaž životného prostredia a zvýši kvalita životnej úrovne  obyvateľov.

    V rámci projektu  sa  zrealizuje :

   -  6,6035 km splaškovej kanalizácie

   -  270 ks kanalizačných zaustení

   -  2,099km vodovodného potrubia