Aktuálny dátum a čas na serveri je 09.07.2020 21:05:12

Aktuálne odstávky vody

09.07.2020
Lipovec Dúbravy od 228 po koniec ulice od 10:30 do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Článok - Čo do kanalizácie nepatríČo do kanalizácie nepatrí

 

Intenzívne dažde v posledných aprílových dňoch tohto roka spôsobili nielen zvýšenie hladín vody vo vodných tokoch, ale nepriamo aj zvýšené množstvo vody v kanalizačných potrubiach, tým že mnohé zrážkové vody cez kanalizačné prípojky alebo poklopy kanalizačných šácht nakoniec skončili v kanalizácii. Dokonca jeden úsek kanalizácie s čerpacou stanicou odpadových vôd bol aj odstavený, ale nie vplyvom množstva splaškových vôd v kanalizácii alebo z dôvodu, že by čerpadlo v čerpacej stanici nestačilo prečerpávať vody, ale z dôvodu, že toto čerpadlo bolo znefunkčnené tým, čo všetko bolo do kanalizácie nahádzané. Takto sa ľudia môžu navzájom vyplaviť cez upchatú kanalizáciu. Oprava ČS od času nahlásenia poruchy po opätovné spustenie ČS do prevádzky trvá našej poruchovej službe minimálne 2 hod.. Treba si uvedomiť, že mimo pracovných hodín a dní musia prísť pracovníci v pohotovosti zo svojich bydlísk do práce, prevziať mechanizmy a materiál a následne prísť na miesto havarijnej udalosti a pristúpiť k oprave.

Za povšimnutie stojí priložený obrázok upchatej čerpacej stanice ČS Príbovce 7, v ktorej namotané hygienické vlhčené utierky vyradili z prevádzky čerpadlo:

 

Je preto potrebné ujasniť si a zdôrazniť, čo do verejnej kanalizácie nepatrí:

  • hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, obrúsky, apod. – tento odpad spôsobuje upchávanie čerpacích staníc a odpadové vody sa začnú hromadiť v takto odstavenom úseku kanalizácie, čo môže spôsobiť vyplavenie nehnuteľností cez domové prípojky.
  • chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadra, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, nafta, rôzne iné chemikálie, apod. – tento odpad v kanalizácii môže spôsobiť rôzne chemické reakcie sprevádzané vývojom plynov, čo môže byť vzhľadom na uzavretý systém kanalizačných rúr zdraviu aj životu nebezpečné, ďalej môže zapríčiniť vznik nerozpustných usadenín, ktoré sa môžu kumulovať na dne rúr a zmenšovať ich profil, inhibíciu biochemického čistiarenského procesu, bez správnej funkcie ktorého nie je možné odpadové vody prečistiť, zvyškovú toxicitu unikajúcu cez prečistené odpadové vody do recipientu (vodný tok) alebo cez čistiarenský kal do ďalších produktov (hnojivá, apod.).
  • biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, tráva, záhradný odpad, seno, slama, hnojovica, apod. – tento druh odpadov priťahuje do kanalizácie hlodavce, nie je vylúčené, že takto nalákaný potkan sa cez kanalizačnú prípojku môže objaviť až vo WC. Tuky a oleje po ich stuhnutí môžu vytvoriť v kanalizačnom potrubí doslova zátku.
  • nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, guma, kovy, konzervy, plechovky, handry, apod.: – upchávanie kanalizácie, zmenšovanie profilu, vytváranie rôznych bariér a prekážok v kanalizačných rúrach zapríčinených takýmito predmetmi je zrejmé, takto zaťažená kanalizácia spôsobuje nedostatočný prietok odpadových vôd, ich stagnáciu v rúrach a nepríjemný hnilobný zápach.

Uvedené veci ľudia často z nevedomosti, nezodpovednosti, ľahostajnosti či pohodlnosti vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby sa ďalej zamysleli nad dôsledkami svojho konania. Nielenže ohrozujú funkčnosť svojich kanalizačných prípojok ale aj funkčnosť celej siete verejnej kanalizácie. Zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie tým, že sa musia odstraňovať rôzne havarijné stavy s upchatými potrubiami, čerpacími stanicami, atď.. Tiež môže byť ohrozený správny chod biochemického procesu na ČOV pri čistení odpadových vôd, čo už môže mať priamy vplyv na zachovanie kvality životného prostredia, na čom snáď má záležať každému jednému z nás.

Ako prevádzkovateľ čistiarní odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našich obciach  apelujeme na uvedomelosť občanov a vyzývame ich, aby do kanalizácie vypúšťali výlučne odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu, očisty obydlí; iné do kanalizácie nepatrí.

Kam so zrážkovými vodami:

Taktiež prosíme občanov, aby zvážili nutnosť vypúšťania zrážkových vôd zo spevnených plôch a striech objektov svojich nehnuteľností do verejnej kanalizácie. Ideálne z ekologického hľadiska je, aby zrážková voda ostala v tom území, kde spadla. Predchádza sa tak vysušovaniu pôdy a znižovaniu zásob podzemných vôd plošne na celom území. Zrážková voda odkanalizovaná do verejnej kanalizácie svojím objemom zbytočne zaťažuje kanalizáciu, narieďuje odpadové vody a hydraulicky preťažuje čerpacie stanice a čistiarne odpadových vôd. Odporúčame občanom túto vodu využívať na závlahu v záhradách prípadne vsakovať ju do  pôdy.

 

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin

Text: Ing. Eleonóra Brndiarová, Foto: Peter Martiník

návrat ...