Aktuálny dátum a čas na serveri je 09.07.2020 20:00:52

Aktuálne odstávky vody

09.07.2020
Lipovec Dúbravy od 228 po koniec ulice od 10:30 do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Oznámenie o zmene fakturácie za prečistenie odpadových vôd vyvezených zo žúmp – upozornenie na zmenu Externého cenníkaVážený zákazník,

 

v súvislosti so zavádzaním požiadaviek smerníc Európskej únie a vytýčených environmentálnych cieľov pre dosiahnutie dobrého stavu vôd do praxe, sú kladené na prevádzkovateľov čistiarní odpadových vôd (ČOV) čoraz prísnejšie kritériá na zníženie vypúšťania zvyškového obsahu dusíka, fosforu a organických látok v prečistených odpadových vodách (OV) do recipientu. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ČOV s odkazom na povinnosť vyplývajúcu z ust. § 40 vodného zákona (zák. č. 364/2004 Z.z. v platnom  znení), každoročne musí vykonávať ďalšie opatrenia zamerané na výraznú redukciu znečisťujúcich látok (dusík, fosfor, organické látky) vypúšťaných v prečistených OV do recipientu. S odstraňovaním týchto látok v OV sú spojené aj zvýšené náklady v prevádzke technologických zariadení ČOV, ktoré sme nútení premietnuť aj do ceny za služby prečistenia OV zo žúmp.

 

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ČOV v Martine (Vrútky) a Turčianskych Tepliciach (Diviaky) doteraz neuplatňovala kritériá podľa vyhl. č. 55/2004 Z.z., ktorou sú stanovené maximálne limity znečistenia odpadových vôd privedených na ČOV.  Za prečistenie OV zo žúmp, nádrží, apod. dovezených  fekálnym vozidlom na ČOV bez sledovania ich zloženia doteraz fakturovala paušálnu cenu aktuálnu podľa cenníka: t.j. 0,959 €/m3 bez DPH.

 

 V súčasnosti pri zvýšených nákladoch spojených s odstraňovaním dusíka, fosforu a organických látok z OV sme nútení pristúpiť k sledovaniu zloženia dovezených OV a pri presiahnutí limitných koncentrácií znečistenia v OV uplatniť zvýšenie ceny za zneškodnenie takýchto OV. Zmena sa týka spoplatnenia nadlimitného znečistenia OV oproti limitom stanoveným vyhl. č. 55/2004Z.z., pričom sme sa pre zmiernenie dopadu tohto opatrenia na zákazníka  rozhodli pre parameter dusíka a fosforu uplatniť až 2 násobok limitnej hodnoty oproti vyhláške a pre parameter chemická spotreba kyslíka až 10 násobok limitnej koncentrácie. Nová cena za poskytnutie uvedenej služby je uvedená v aktualizovanom Externom cenníku našej spoločnosti, ktorý je možné pozrieť si na webovej stránke našej spoločnosti (www.turvod.sk). K zmene fakturácie za uvedenú službu pristúpime s platnosťou od 15. novembra 2017. Pokiaľ zloženie OV zo žumpy privezenej fekálnym vozidlom na ČOV nepresiahne stanovenú limitnú koncentráciu v sledovaných ukazovateľoch, k fakturovaniu zvýšenej ceny za prečistenie OV nedôjde.

 

Uvedená zmena spočíva v týchto konkrétnych krokoch:
V každej dodávke OV dovezenej v cisterne od zákazníka ako producenta OV bude z OV odobratá reprezentatívna vzorka, v ktorej v prevádzkovom laboratóriu našej spoločnosti na náklady našej spoločnosti stanovíme obsah znečisťujúcich látok: dusíka, fosforu, organických látok a to vo forme: dusík amoniakálny (N-NH4+), dusík celkový (Ncelk), fosfor celkový (Pcelk), chemická spotreba kyslíka (CHSK).

 

Limitné koncentrácie sledovaných znečisťujúcich látok v dovezených OV (nad rámec ust. vyhl. MŽP SR č. 55/2004 Z.z.) sú pre účely fakturácie za prečistenie OV zo žúmp v ČOV Vrútky a ČOV Turčianske Teplice stanovené takto:
N-NH4+ = 90 mg/l (oproti 45 mg/l podľa vyhlášky), Ncelk = 140 mg/l (oproti 70 mg/l podľa vyhlášky),   Pcelk = 30 mg/l (oproti 15 mg/l podľa vyhlášky), CHSK = 8000 mg/l (oproti 800 mg/l podľa vyhlášky). Prečistenie OV,  ktoré budú obsahovať nadlimitné znečistenie v uvedených parametroch, bude spoplatnené podľa tohto výpočtu:

 

P = 1 + [  ∑  (NHi – Li) : Li  ] 

 

kde: 

 

NHi – nameraná hodnota sledovaného ukazovateľa
Li – limitná hodnota stanovená pre sledovaný ukazovateľ


  
fakturovaná cena za službu sa potom stanoví nasledovne:
fakturovaná cena = cena za prečistenie 1 m3 OV aktuálna podľa bodu I. Externého cenníka  x  množstvo dovezenej odpadovej vody k prečisteniu   x   P 


Z uvedeného vyplýva, že pri nadlimitnom znečistení OV bude cena za službu navýšená v miere prekročenia limitného znečistenia vyjadrenou prirážkou P. 
Týmto oznámením zmeny v poskytovaní predmetnej služby pri objednávke od 15.11.2017 máme zato, že akceptujete zmenené pravidlá v poskytovaní služby ako aj fakturáciu ceny za službu v zmysle platného Externého cenníka.


                                                                              Ing. Alena Chudíková
                                                                     riaditeľ pre Úsek stratégie a rozvojainformácie:         Ing. Brndiarová
                  tel. 4210180, 0908 367 842

návrat ...