Aktuálny dátum a čas na serveri je 04.06.2020 06:58:07

Aktuálne odstávky vody

02.06.2020
Turany,ul. Kollárova, Malý Riadok od 13:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Podmienky poskytnutia zľavy na stočnom na účely zavlažovania


  Podmienky poskytnutia zľavy na stočnom na účely zavlažovania


  MOŽNOSŤ POSKYTNUTIA ZĽAVY – vybudovanie polievacieho systému

  Zákazníkovi bude poskytnutá zľava na stočnom v objeme odmeranom samostatným vodomerom, umiestneným vo vodovodnej šachte existujúceho odberného miesta ako samostatné odberné miesto len pre dodávku pitnej vody. Vodomer bude osadený na vybudovanom polievacom rozvode. Osadenie vodomeru bude vykonané príslušnou prevádzkou našej spoločnosti na náklady odberateľa a tento bude opatrený plombou.

  Podmienkou poskytnutia zľavy na stočnom je:

  ·         závlahový vodovod musí byť vybudovaný ako vodovodný systém, čo skontroluje príslušná prevádzka a za posúdenie aj zodpovedá. V priebehu roka umožní odberateľ náhodnú kontrolu rozvodov zamestnancovi TurVod, a.s. Martin.

  ·         odberateľ zabezpečí splnenie technických podmienok pre osadenie vodomeru v jestvujúcej  vodomernej  šachte /v prípade potreby  zväčšenie  na vyhovujúce rozmery, resp. vybudovanie novej vodomernej šachty podľa pokynov dodávateľa

  ·         TurVod, a.s. vykoná za úhradu montáž vodomeru, t.j. odberateľ (žiadateľ) uhradí náklady za vodomer, montáž vodomeru a cenu dopravy podľa platného Cenníka výkonov a služieb platného v čase podania žiadosti.

  ·         odberateľ sa zaväzuje vymeniť na svoje náklady vodomer po ukončení overenia jeho platnosti (vodomer má platnosť overenia 6 rokov odo dňa overenia(údaj na záručnom liste), resp. odo dňa montáže ak je osadený  v roku overenia v súlade    s § 9 a  s prílohou č. 1 vyhlášky 210/2000 Z. z. o meradlách  a  metrologickej kontrole)

  ·         odberateľ sa zaviaže, že na novo zriadenom odbernom mieste, ktorého sa zľava bude týkať, odoberie minimálne 36 m3 vody ročne a to na polievanie. (Vyhláška MŽP č. 397/2003 Z. z. §5, odst.3)  Ak takúto spotrebu nedosiahne nebude vo vyúčtovacej faktúre zohľadnená zľava na stočnom.

  Zľava sa poskytne pri ročnom odpočte vo vyúčtovacej faktúre

  Zľava sa neposkytne :

  • Ak je na odbernom mieste vlastná studňa
  • Ak má odberateľ bazén


  Žiadosť o poskytnutie zľavy na stočnom na účely zavlažovania

  Kontakt: Zákaznícke centrum
  zakaznicke.centrum@turvod.sk
  č.t. 043/ 4210171,2