Aktuálny dátum a čas na serveri je 19.07.2024 15:05:44

Aktuálne odstávky vody

17.07.2024
Martin, ul.Gorkého 3,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,34,32. ul.Mládeže 13,15,17,19,21. Námestie protifašistických bojovníkov 2,4,6. Generála Svobodu 1. športová hala, zimný štadión. od 08:30 do odstránenia poruchy vodovodného potrubia
Turčiansky Peter, Košťany
nad Turcom – odkanalizovanie
  V rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 operačný program 310000 OP Kvalita životného prostredia, prioritná os 310010 - 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry bola predložená na MŽP SR a následne schválená žiadosť na projekt :


  Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

   

  Kód projektu ITMS 2014+ : 310010A011

   

  Celkové výdavky projektu  :                      4 624 935,25 €
  Nenávratný finančný príspevok : 3 383 198,09 €
  Ciele projektu : 1. Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
  2. Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

   

  Projekt vyriešil vybudovanie splaškovej verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v aglomerácii Žabokreky – obce Turčiansky Peter a Košťany nad Turcom a odvádzanie splaškových odpadových vôd tak, aby nedochádzalo k vzniku nebezpečenstva ohrozenia kvality spodných podzemných vôd. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zabezpečilo vyhovujúce čistenie odpadových vôd v súlade s predpismi SR a v súlade so záväzkami SR voči EÚ a ich kontrolované vypúšťanie do recipientu.
  Vybudovaním vodovodu sa zabezpečil prístup čo najväčšiemu počtu obyvateľov k pitnej vode v dostatočnom množstve a kvalite v zmysle NV Sr č.354/2006 Z.z. v znení NV SR č.469/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a odstránilo sa zdravotné riziko vyplývajúce z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov vody – studní


  V rámci projektu sa zrealizovalo:

  • 6 275 m kanalizácie
  • 193 ks kanalizačných prípojok
  • 2 ks čerpacích staníc odpadových vôd
  • 2 099 m vodovodu
  • 34 ks vodovodných prípojok
  • 1 ks zrýchľovacej ČS pitnej vody

   

  Realizácia stavby bola ukončená v 10/2017 a do trvalého užívania bola daná kolaudačnými rozhodnutiami Okresného úradu Martin č. OU-MT-OSZP-2018/002101 zo dňa 16.01.2018, OU-MT-OSZP-2018/002102 zo dňa 22.01.2018, OU-MT-OSZP-2018/002186 zo dňa 29.01.2018 a OU-MT-OSZP-2018/002187 zo dňa 29.01.2018.