Aktuálny dátum a čas na serveri je 02.06.2023 08:17:54

Aktuálne odstávky vody

30.05.2023
Martin, ul. Šoltésovej od križovatky s V. P. Tótha po Matru, Malá Hora - fakulta + Polyfunkčný Dom „Cross" od 10:00 do 13:30 hod.
30.05.2023
H. Štubňa od č. domu 486 po č.domu 451 od 12:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
30.05.2023
Záborie od 08:30 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Kanalizácia a čistenie OV v meste
Turč. Teplice a v reg. Horný Turiec
  V rámci výzvy OPZP-PO1-08-2, operačný program 2410000 OP Životné prostredie, prioritná os 1 –Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd  bola predložená na MŽP SR a následne schválená žiadosť na projekt :


  Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice
  a v regióne Horný Turiec

   

  Kód projektu ITMS 24110110028

   

  Celkové výdavky projektu  :                      6 086 079,43 €
  Nenávratný finančný príspevok : 5 609 996,66 €
  Ciele projektu : Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a doriešenie odvádzania a čistenia  odpadových vôd s ohľadom na zabezpečenie súladu so záväzkami SR voči EÚ .
  Znižovanie znečistenia podzemných a povrchových vôd a s tým ochrana liečivých geotermálnych vôd.

   

  Projekt vyriešil dovybudovanie splaškovej verejnej kanalizácie v obytných zónach mesta Turčianske Teplice – katastrálne územia Diviaky, Turčiansky Michal, Dolná Štubňa a Turčianske Teplice a odvádzanie splaškových odpadových  vôd z predmetných mestských častí na Čistiareň odpadových vôd v Turčianskych Tepliciach – Diviakoch tak, aby nedochádzalo k vzniku nebezpečenstva ohrozenia kvality spodných podzemných vôd, hlavne minerálnych liečivých vôd, ktoré sa nachádzajú v danom území. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zabezpečilo   vyhovujúce čistenie odpadových vôd v súlade s predpismi SR a v súlade so záväzkami SR voči EÚ a ich kontrolované vypúšťanie do recipientu.


  V rámci projektu sa zrealizovalo:

  • 11 920 m kanalizácie
  • 4 ks čerpacích staníc odpadových vôd
  • 426 ks kanalizačných prípojok
  • 2 379 m vodovodu
  • 85 ks vodovodných prípojok
  • rekonštrukcia ČOV Turčianske Teplice

   

  Realizácia stavby bola ukončená v 01/2016 a do trvalého užívania bola daná kolaudačným rozhodnutím Okresného úradu Turčianske Teplice   č. OU-TR-OSZP-2017/000432/6-vod.Sá zo dňa 20.06.2017.