Aktuálny dátum a čas na serveri je 01.10.2023 04:04:12

Aktuálne odstávky vody

29.09.2023
Horná Štubňa od č. domu 171 po č. domu 181 od 07:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Martin – odkanalizovanie MČ
Tomčany – IBV pri Jordáne
  V rámci výzvy MŽP a RR SR, OPZP-PO1-10-1, operačný program 2410000 OP Životné prostredie, prioritná os 1 –Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd bola predložená na MŽP a následne schválená žiadosť na projekt :


  Martin – odkanalizovanie MČ Tomčany – IBV pri Jordáne

   

  Kód projektu ITMS 24110110130

   

  Celkové výdavky projektu  :                      1 749 566,29 €
  Nenávratný finančný príspevok : 1 661 624,86 €
  Ciele projektu : Ochrana životného prostredia a zníženie environmentálnej záťaže mesta Martin rozšírením kanalizácie v MČ Tomčany s odvádzaním odpadových vôd na ČOV Vrútky.
  Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ.

   

  Projekt riešil vybudovanie splaškovej kanalizácie v Tomčanoch – miestnej časti mesta Martin a odvádzanie splaškových odpadových vôd cez kanalizačný systém SKK Martin na Čistiareň odpadových vôd vo Vrútkach. Realizáciou projektu sa eliminovalo znečisťovanie životného prostredia a zabezpečilo sa vyhovujúce čistenie splaškových vôd z daného územia v súlade s predpismi SR a so záväzkami SR voči EÚ.

  Rozšírením existujúcej kanalizačnej siete mesta Martin sa vytvorili kvalitnejšie životné podmienky pre obyvateľstvo dotknutej oblasti.


  V rámci projektu sa zrealizovalo:

  • 7043,4 m kanalizácie
  • 43 ks kanalizačných prípojok
  • 1 čerpacia stanica odpadových vôd

   

  Realizácia stavby bola ukončená v 06/2012 a do trvalého užívania bola daná kolaudačným rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Martine č. ŽP-2012/01594-vod.Va zo dňa 11.9.2012.