Aktuálny dátum a čas na serveri je 19.07.2024 15:13:05

Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie

Aktuálne odstávky vody

17.07.2024
Martin, ul.Gorkého 3,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,34,32. ul.Mládeže 13,15,17,19,21. Námestie protifašistických bojovníkov 2,4,6. Generála Svobodu 1. športová hala, zimný štadión. od 08:30 do odstránenia poruchy vodovodného potrubia
Povinné zverejňovanie


    Ochranou životného prostredia sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje.

    Myslenie a konanie má byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, zodpovednosti za udržanie kvality životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek a úcty k životu vo všetkých jeho formách.

    Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.    Zverejňovanie informácií v zmysle §33a zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí a §15 zákona č.137/2010 o ovzduší.
    Mesačné priemery hodnôt ukazovateľov vo vypustených OV z ČOV.xlsx11.06.2024